Verilerin korunmasına dair bilgilendirme

Verilerin korunmasına dair bilgilendirme İnternet sunumları çerçevesinde kişisel veya ticari bilgilerin (E-Mail adreslerinin, isimlerin, adreslerin) girilmesi olanağı söz konusu ise, kullanıcılar bu bilgileri açık ve net olarak gönüllülük esasına göre ifşa etmektedir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanılması, teknik olarak mümkün ve makul olduğu ölçüde, bu tür bilgiler belirtilmeden de ya da anonimleştirilmiş bilgilerin veyahut bir takma ismin belirtilmesiyle de mümkündür.

Kişisel bilgilerin korunması, FEZ-Berlin açısından büyük bir öneme sahiptir. Kullanıcı verilerinin toplanması, yasal hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. Verilerin korunmasına dair amir hükümlere riayet edilmesini sağlayan, teknik ve organizasyonla ilgili önlemler alınmıştır. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde, kullanıcının bilgisayarına ‘çerez’ olarak adlandırılan bilgilerin bırakılması olasılığı vardır. Ancak bu bağlamda, kimlik tespitine yarayacak şekilde, kullanıcının hiçbir kişisel bilgileri depolanmamaktadır. Sadece İnternet protokolü adresi saklanmaktadır. Çerez bırakılmasını, tarayıcınızın ayarları üzerinden engelleyebilirsiniz.

Portal, kişisel bilgiler belirtilmeden büyük ölçüde kullanılabilir. Eğer münferit sunumlar (örneğin haber bülteni, forum) için kişisel bilgiler (örneğin isim, adres veya E-Mail adresleri) sorulursa, bu her zaman gönüllülük esasına dayalı olarak ve kullanıcının açık ve net onayıyla istenir. Bu veriler hiçbir surette üçüncü taraflara aktarılmamaktadır. Portal üzerinde saklanan verileri her zaman silebilirsiniz. Veriler, korumalı sunucu bilgisayarlar üzerinde depolanmaktadır. Yine de İnternet üzerinden her bilgi aktarımında, güvenlik boşlukları oluşabilmektedir. Verilerin üçüncü tarafların erişiminden eksiksiz şekilde korunması mümkün değildir.